Będzie możliwość rozliczania korekt w bieżących okresach rozliczeniowych

Wprowadzenie możliwości uwzględnienia korekt przychodów w bieżących okresach rozliczeniowych – proponuje Ministerstwo Gospodarki. Dotyczyłoby to sytuacji, gdy korekta związana byłaby np. z obniżeniem ceny, udzieleniem rabatu, czy zwrotem towaru.

Propozycje te zawarto w projekcie noweli ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów i przewidują wprowadzenie zmian w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT) oraz zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dotyczą one możliwości korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów (co wpływa na podstawę opodatkowania) w bieżącym okresie rozliczeniowym, a nie okresie, którego dotyczyła korekta.

Jak uzasadnia MG, zmiana ma na celu wprowadzenie zasady polegającej na tym, iż fakty mające wpływ na korektę podstawy opodatkowania, które nastąpiły w późniejszym okresie rozliczeniowym, nie powinny być rozpoznawane ze skutkiem „wstecz”, a rozliczane w bieżącym okresie rozliczeniowym.

„W przypadku wystąpienia okoliczności, skutkującej obniżeniem ceny sprzedaży, a tym samym uprawniającej do obniżenia przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, korekta po stronie przychodów, jak i kosztów podatkowych, powinna odbywać się w dacie jej wystawienia, tj. w bieżącym okresie rozliczeniowym” – argumentuje resort gospodarki.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że obecnie ustawy podatkowe nie precyzują, w jakim momencie podatnik powinien dokonać korekty przychodów w związku z wystawieniem faktury korygującej bądź skorygować koszty uzyskania przychodów w związku z otrzymaniem faktury korygującej. Pozostawiają tym samym pole do interpretacji tego problemu.

Organy podatkowe stoją na stanowisku, iż wystawienie faktury korygującej z powodu okoliczności zaistniałych po dokonaniu sprzedaży czy też zakupu, nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości, dotyczy więc pierwotnej faktury. Oznacza to, że podatnik zobowiązany jest dokonać korekty przychodu i kosztu uzyskania przychodu z datą wsteczną, czyli w dacie jego powstania.

Według Ministerstwa Gospodarki moment ujęcia faktury korygującej, zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów podatkowych, powinien być uzależniony od okoliczności, jakich dotyczy ta faktura. Jeżeli pierwotnie sporządzona faktura błędnie dokumentowała stan faktyczny, a więc korekta jest wynikiem błędu (zawierała pomyłki np. w ilości, cenie lub kwocie podatku VAT), wówczas korekta powinna być przyporządkowana wstecznie do okresu, którego dotyczy.

Natomiast w wypadku, gdy faktura pierwotna prawidłowo dokumentowała stan faktyczny, który miał miejsce w dacie jej wystawienia, a faktura korygująca została wystawiona przez sprzedawcę z powodu późniejszych zdarzeń (okoliczności mających wpływ na zmianę przychodów powstałych już po wystawieniu faktury pierwotnej), takich jak np. obniżenie ceny, udzielenie rabatu, czy zwrotu towaru, m.in. w wyniku zawarcia ugody w postępowaniu mediacyjnym – fakturę korygującą należy rozliczyć na bieżąco, z datą jej wystawienia.

Zdaniem autorów projektu wprowadzenie możliwości rozliczenia korekt w bieżących okresach będzie miało kilka plusów. Przede wszystkim uprości rozliczenia faktur korygujących wystawionych w związku ze zwrotem towarów, czy udzielonym rabatem. Nie trzeba też będzie dokonywać korekt wcześniejszych zeznań podatkowych, nieraz za kilka lat wstecz, czy zmieniać wcześniejszych sprawozdań finansowych.

MG wśród plusów wymienia także „zniwelowanie obawy utraty wiarygodności na rynku przez spółki giełdowe (przedsiębiorców będących spółkami akcyjnymi, notowanymi na giełdzie papierów wartościowych) wskutek konieczności korygowania przychodów lub kosztów +wstecz+”. Zdaniem MG późniejsze, a nie wcześniejsze obniżenie kosztów uzyskania przychodów, nie wpływa negatywnie na dochody budżetowe, poza tym wzrośnie ekonomika prowadzonych działań kontrolnych przez organy – weryfikacja rozliczeń podatnika będzie bowiem łatwiejsza.

Pozytywnie pomysł ministerstwa ocenili przedsiębiorcy. Związek Rzemiosła Polskiego w opinii do projektu napisał, że zmiana jest „wyjątkowo korzystną regulacją”. Jak ocenił, obecne przepisy są nieżyciowe; w przypadku korekt dla poprzedniego roku podatkowego powodują konieczność zmian zeznania podatkowego, sprawozdania finansowego, zaliczek, a nawet remanentu. Związek zaproponował, by iść dalej i uchylić przepis nakazujący korektę w przypadku nie uregulowania płatności w określonym terminie.

Z kolei Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw uznała, że zaproponowane zmiany są szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw. Zdaniem Fundacji obecne, nieprecyzyjne przepisy powodują ogromne kłopoty dla firm związane z obowiązkiem zmian deklaracji, czy sprawozdań finansowych. „Skala tego problemu jest duża, więc rozwiązanie tego problemu jest szczególnie istotne dla MŚP” – napisano. (PAP)

podatki.abc.pl