Odliczenie z faktury przesłanej e-mailem

Faktury otrzymane drogą elektroniczną, tj. e-mailem w formacie PDF lub JPG bądź pobrane z serwera kontrahenta, a następnie drukowane i przechowywane w wersji papierowej, uprawniają do obniżenia podatku należnego o wynikający z nich podatek naliczony . Tak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 maja 2014 r., nr IPPP1/443-468/14-2/AW.

Podatnik (wydawnictwo) jako czynny podatnik VAT, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupu towarów i usług. Ze swoimi kontrahentami ustalił, że akceptowalną formą faktur są faktury przesyłane w formie papierowej. Podatnik zamierza zaakceptować otrzymywanie faktur w formacie PDF czy JPG przesyłanych drogą elektroniczną. Pod uwagę brane są dwa sposoby odbioru faktur:

ze wskazanego przez kontrahenta serwera, na którym udostępnione są faktury przez niego wystawione,

z poczty elektronicznej przesłanej jako załącznik do maila w formie PDF, JPG.

W obu przypadkach faktury będą drukowane i akceptowane przez osoby upoważnione.

Podatnik powziął wątpliwość czy od faktur otrzymanych drogą elektroniczną (mailowo) w formacie PDF, JPG itp., lub pobranych z serwera kontrahenta, a następnie wydrukowanych i przechowywanych w formie papierowej będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia zawartego w nich podatku naliczonego. Zdaniem podatnika takie prawo mu przysługuje, w zakresie, w jakim towary i usługi udokumentowane ww. fakturami są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Organ podatkowy uznając stanowisko podatnika za prawidłowe powołał art. 86 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Organ w swojej interpretacji słusznie wskazał, że faktury przesłane w formie elektronicznej traktowane są dla potrzeb dokumentowania transakcji podobnie jak faktury w formie papierowej. Ustawodawca nie różnicuje zastosowania odliczenia względem formy papierowej czy elektronicznej faktury. Jednakże, aby faktura elektroniczna mogła być uznana za dokument stanowiący podstawę do odliczenia podatku naliczonego, musi ona zostać otrzymana (udostępniona) w sposób i w formie zapewniającej autentyczność, integralność i czytelność.

Gazeta Podatkowa nr 53 (1094) z dnia 3.07.2014, strona 1