Kiedy nabywca rozlicza VAT z faktury korygującej „in plus”?

W marcu br. kupiliśmy towar, a od zakupu odliczyliśmy VAT. Zgodnie z postanowieniami umowy, brak zapłaty w terminie powodował podwyższenie ceny jednostkowej towaru. Ponieważ nie dotrzymaliśmy terminu zapłaty, kontrahent wystawił fakturę korygującą „in plus”, którą otrzymaliśmy w lipcu br. Kiedy rozliczyć VAT z tej korekty?
Podatnik może odliczyć VAT z otrzymanej faktury korygującej „in plus” najwcześniej w rozliczeniu za lipiec br.

Przepisy ustawy o VAT określają jedynie sposób rozliczenia VAT z faktur korygujących „in minus” (por. art. 29a ust. 13 i art. 86 ust. 19a ustawy o VAT). Nie ma natomiast żadnych przepisów, które odnosiłyby się do sposobu (momentu) rozliczania faktur korygujących „in plus”. Zasadne jest zatem stosowanie tu zasad ogólnych. Zgodnie z nimi, nabywca może odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, w którym u sprzedawcy (usługodawcy) powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę (dokument celny).

Jeżeli faktura korygująca „in plus” została wystawiona w związku z nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w momencie wystawiania faktury pierwotnej, to przyjmuje się, że sprzedawca (usługodawca) powinien tę korektę rozliczyć (wykazać obowiązek podatkowy) na bieżąco (czyli generalnie w miesiącu wystawienia korekty faktury). Natomiast gdy faktura korygująca jest wystawiona z powodu popełnionego błędu, należy ją rozliczyć w miesiącu, w którym wykazano VAT należny z faktury pierwotnej.

W praktyce są niekiedy spory, czy podwyższenie ceny – w związku z brakiem zapłaty w umówionym terminie – jest nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej, a co za tym idzie – czy sprzedawca (usługodawca) może taką korektę rozliczyć na bieżąco. Od strony nabywcy nie ma to jednak istotnego znaczenia. Ważne jest tylko to, że u sprzedawcy (usługodawcy) powstał już obowiązek podatkowy. Powstał on bowiem albo w miesiącu dokonania sprzedaży, czyli w marcu br., albo w miesiącu, w którym powstały okoliczności uprawniające do wystawienia faktury korygującej „in plus” (tu: upływ umówionego terminu zapłaty).

Skoro zatem u sprzedawcy (usługodawcy) powstał już obowiązek podatkowy, to u nabywcy termin odliczenia VAT zależy już tylko od daty otrzymania faktury (tu: faktury korygującej). Jeżeli korektę tę podatnik otrzymał w lipcu br., to w tym też miesiącu może odliczyć VAT naliczony wynikający z tej korekty. Odliczenia może dokonać także w deklaracji za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, czyli w deklaracji VAT za sierpień lub wrzesień br. (zakładamy, że podatnik rozlicza VAT miesięcznie).

W związku z faktem, że podatnik nie dokonał zapłaty za towary kupione kilka miesięcy temu, przypominamy o regulacjach zawartych w art. 89b ustawy o VAT. Zgodnie z nimi, w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ww. 150 dzień.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych
nr 24 (851) z dnia 20.08.2014