Korekta podatku naliczonego od opłaty wstępnej przy zwrocie leasingowanego samochodu osobowego

Spółka dokonała zwrotu leasingowanego samochodu osobowego, od którego odliczyła 60% podatku naliczonego (kwotę 6.000 zł). W związku ze zwrotem pojazdu firma leasingowa w lipcu 2015 r. wystawiła fakturę korygującą zmniejszającą kwotę netto opłaty wstępnej oraz podatek VAT od tej opłaty. W jaki sposób prawidłowo rozliczyć otrzymaną fakturę korygującą, jeśli podatek VAT od opłaty wstępnej po korekcie wynosi 2.222,36 zł?

Na wstępie warto przypomnieć, że przed 1 kwietnia 2014 r. przepisy o VAT ograniczały prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu lub leasingu samochodów osobowych. W myśl tych regulacji w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony na podstawie umowy leasingu, kwotę podatku naliczonego podlegającą odliczeniu stanowiło 60% kwoty tego podatku od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy. Dodatkowo, suma kwot podatku naliczonego podlegająca odliczeniu, w całym okresie użytkowania samochodu lub pojazdu dotycząca jednego pojazdu nie mogła przekroczyć 6.000 zł.

Z przedstawionego przez Czytelnika stanu faktycznego wynika, że na podstawie umowy leasingu użytkował on samochód osobowy, w związku z którym dokonał częściowego odliczenia podatku naliczonego od opłaty wstępnej w wysokości 6.000 zł, czyli odliczając 60% podatku z faktury dokumentującej tę opłatę wykorzystał przysługujący mu limit odliczenia. W następstwie zwrotu przedmiotu leasingu (samochodu osobowego) leasingodawca wystawił fakturę korygująca zmniejszającą wartość opłaty wstępnej i podatku VAT.

Otrzymanie faktury korygującej, zmniejszającej podatek naliczony w stosunku do podatku wykazanego w fakturze pierwotnej zobowiązuje nabywcę towaru lub usługi do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę korektę faktury otrzymał. Jeżeli więc podatnik w lipcu 2015 r. otrzymał fakturę korygującą do faktury pierwotnej, z której podatek naliczony został wcześniej odliczony, zobowiązany jest on do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego w rozliczeniu za ten właśnie miesiąc (lipiec 2015 r.). Skoro podatek naliczony od opłaty wstępnej po korekcie wynosi 2.222,36 zł, to należy pamiętać, że kwota podlegająca odliczeniu powinna stanowić wartość 60% tej kwoty, tj. 1.333,42 zł. A to oznacza, że podatnik zobowiązany jest do pomniejszenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę korygującą o kwotę 4.666,58 zł.

Warto dodać, że z uwagi na to, że suma kwot podatku naliczonego w całym okresie użytkowania, dotycząca jednego samochodu osobowego wynosiła 6.000 zł, Czytelnik będzie mógł odliczyć 60% podatku naliczonego z otrzymanych wcześniej faktur dokumentujących inne płatności wynikające z umowy leasingu, takie jak prowizje, koszty manipulacyjne czy raty leasingowe, aż do momentu odliczenia kwoty limitu (6.000 zł). Należy tylko pamiętać, że obniżenia podatku należnego o podatek naliczony można dokonywać w terminie określonym w ustawie o VAT poprzez skorygowanie złożonej już deklaracji podatkowej. Korektę deklaracji należy złożyć w urzędzie skarbowym nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym nastąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.