Kto od 1 lipca 2015 r. będzie miał obowiązek składania krajowych informacji podsumowujących?

W świetle obowiązujących przepisów obowiązek sporządzania i składania informacji podsumowujących dotyczy wyłącznie podatników dokonujących transakcji z podmiotami z innych krajów członkowskich UE.

Na mocy ustawy nowelizującej z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, która na dzień oddania do druku niniejszego numeru „Poradnika VAT” oczekuje na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw, obowiązek ten zostanie rozszerzony również na podatników dokonujących transakcji krajowych.

Od 1 lipca 2015 r. obowiązek składania krajowych informacji podsumowujących dotyczyć będzie podatników dokonujących dostaw towarów lub świadczenia usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Zgodnie z dodanym art. 101a, podatnicy dokonujący dostaw towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT, będą mieli obowiązek składania w urzędzie skarbowym zbiorczych informacji o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach. Informacje te będą służyły organom podatkowym do weryfikacji, czy nabywcy wywiązali się z obowiązku rozliczenia podatku z tytułu tych transakcji.

Poradnik VAT nr 9 (393) z dnia 10.05.2015