Łatwiej będzie założyć firmę

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1161). Wejdzie w życie 1 grudnia 2014 r.

Po nowelizacji zasadą jednego okienka objęty zostanie szerszy niż dotychczas krąg podmiotów podlegających wpisowi do KRS. Dodatkowo podmiot podlegający wpisowi do KRS będzie miał zagwarantowaną możliwość faktycznego prowadzenia działalności, w tym działalności gospodarczej, niezwłocznie po dokonaniu wpisu.

Procedura rejestracji nie będzie też wymagała wielokrotnego podawania tych samych danych. Ustawa zakłada uproszczenie i zautomatyzowanie procedur nadawania NIP i numeru identyfikacyjnego REGON przez wprowadzenie zasady automatycznego nadawania numerów w systemach teleinformatycznych Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, po przekazaniu z KRS do tych systemów danych objętych treścią wpisu w rejestrze.

Monika Sewastianowicz