Minister Finansów wyjaśnia: Można zrezygnować z VAT w ciągu roku

Czynny podatnik VAT ma prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów. Zasady powrotu do zwolnienia z VAT określono w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie z niego skorzystać, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował.

Aby podatnik mógł powrócić do zwolnienia z VAT, musi spełnić dwa warunki:

wartość sprzedaży w ubiegłym roku (jak i bieżącym) nie mogła przekroczyć limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (150.000 zł),

podatnik nie może wykonywać czynności określonych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.
Aby móc ponownie korzystać ze zwolnienia, podatnik powinien złożyć formularz VAT-R (aktualizacyjny).

Organy podatkowe dotychczas uznawały, że powrót do zwolnienia z opodatkowania VAT możliwy jest wyłącznie od początku danego roku podatkowego, tj. od 1 stycznia. Ich zdaniem nie jest możliwy wybór zwolnienia od dowolnego miesiąca w danym roku podatkowym.

Należy podkreślić, że nasze Wydawnictwo nie zgadzało się z tym stanowiskiem. Z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT nie wynika, że ponowny wybór zwolnienia jest możliwy tylko i wyłącznie z początkiem roku. Naszym zdaniem przepis ten należało interpretować w ten sposób, że podatnik może od początku każdego dowolnego miesiąca roku powrócić do zwolnienia podmiotowego, jednak dopiero po upływie tego najwcześniejszego terminu.

Gazeta Podatkowa nr 36 (1181) z dnia 4.05.2015