Nowa ordynacja ureguluje reprezentację w prawie podatkowym

W nowej Ordynacji podatkowej powstanie kompleksowa regulacja dotycząca zdolności do podejmowania działań w sferze podatkowej, na wzór obowiązujących regulacji Kodeksu cywilnego.

Zdolność do działania w sferze podatkowej osób fizycznych, jak i reprezentacja osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej zostanie ukształtowana na wzór odpowiednich regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym.

W projekcie założeń przyjęto zasadę, że zdolność do działania we własnym imieniu mają osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu prawa cywilnego. Osoby fizyczne niemające pełnej zdolności do czynności prawnych będą mogły działać tylko poprzez swoich przedstawicieli ustawowych. W zakresie reprezentacji osób prawnych w Ordynacji dodane zostanie odesłanie do art. 38 k.c., zgodnie z którym osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie.

Jak czytamy w uzasadnieniu, zasady te będą miały zastosowanie do wszelkich działań w sferze prawa podatkowego (materialnoprawnych i proceduralnych).

Ordynacja podatkowa będzie też zawierała kompleksową regulację pełnomocnictw. Przewidziane jest wyodrębnienie trzech kategorii pełnomocnictw: ogólnego, szczególnego i do doręczeń. Najważniejsza zmiana będzie dotyczyła pełnomocnictwa ogólnego. Instytucja ta będzie miała zastosowanie do wszystkich uczestników procedur podatkowych. Ustanowienie pełnomocnika ogólnego zniesie uciążliwość związaną z obowiązkiem przedkładania pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do akt każdej sprawy podatkowej. Pełnomocnik ogólny będzie mógł być ustanowiony w toku postępowania lub gdy nie toczy się żadna procedura podatkowa.

Pełnomocnictwa ogólne będą gromadzone w informatycznej bazie danych – Centralnym Rejestrem Pełnomocnictw Ogólnych.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego