Unikaj błędów w rozliczeniach PIT za 2014 rok

Okres kampanii rozliczania PIT-ów, to czas, kiedy niektórzy podatnicy zostają wezwani do urzędów skarbowych. Główną przyczyną tych wezwań są błędy w formularzach PIT, których urzędnicy nie mają prawa sami usunąć. Takich błędów jest sporo, a jedynym sposobem na ich wyeliminowanie jest uświadomienie sobie ich istnienia.
W tym celu Izba Skarbowa w Białymstoku stworzyła informator o najczęściej popełnianych błędach przez przedsiębiorców rozliczających na zasadach ogólnych.
Błędne wykazywanie zaliczek w PIT-36 i PIT-36L
Nie należy mylić zaliczek wpłaconych w ciągu roku z zaliczkami należnymi za dany rok podatkowy. W części K formularza PIT-36 (w PIT-36L część J) należy wpisywać sumę zaliczek faktycznie wpłaconych przez podatnika, natomiast w części D i części J formularza PIT-36 (w PIT-36L część D i I) sumę zaliczek należnych. Natomiast w części N formularza PIT-36 (części M w PIT-36L) należy wpisywać zaliczki należne za poszczególne miesiące roku podatkowego. Przed wpisaniem do zeznania wartości wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy należy przeanalizować np. dowody wpłat lub przelewów i ustalić właściwe kwoty. W przypadku wątpliwości należy porównać z wysokością kwot zaliczek zaksięgowanych w urzędzie skarbowym.
Błędne odliczanie strat z lat ubiegłych
Nie zapominajmy, że straty z lat ubiegłych mogą być odliczane tylko od dochodu z tego samego źródła z którego powstały, a wysokość tego odliczenia nie może przekroczyć w danym roku 50% poniesionej straty.
Brak załączników do zeznania (PIT/D, PIT/O, PIT/B, PIT/UZ)
Przedsiębiorcy mający zarejestrowaną działalność gospodarczą, bez względu na fakt uzyskania przychodów, mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego i dołączenia do niego załącznika PIT/B. Jeżeli korzystają z odliczeń należy również wraz z zeznaniem złożyć odpowiednie załączniki oraz zaznaczyć w zeznaniu ich rodzaje i ilości. Jeżeli małżonkowie rozliczają się odrębnie i oboje chcą skorzystać z ulgi mieszkaniowej, dołączają PIT/D wypełniony na obojga małżonków z zaznaczeniem w złożonych odrębnie zeznaniach, do którego z nich został on dołączony.
Brak podpisu podatnika
Pamiętajmy, że zeznanie podatkowe to dokument, który musi być podpisany, ponieważ bez tego nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
Błędny identyfikator podatkowy
Problem dotyczy rubryk z numerami 1 i 2. Prowadząc działalność gospodarczą wpisujemy zawsze NIP. W przypadku gdy rozliczamy się wspólnie z małżonkiem nie prowadzącym działalności gospodarczej, nasz małżonek posługuje się PESEL-em.
Zła kolejność małżonków
Dbajmy o raz wybraną kolejność podawania informacji dot. małżonków. Zdarza się, że małżonkowie rozliczający się wspólnie, w dalszych częściach zeznania zapominają o zachowaniu kolejności ustalonej na początku zeznania. W części B1 formularza wpisywany jest „podatnik”, a w części B2 jego „małżonek” i zgodnie z tą kolejnością należy wypełniać dane liczbowe dotyczące uzyskanych przychodów i dochodów w kolejnych częściach formularza.
Stosowanie nieaktualnych druków
Ważną rzeczą jest, by w danym roku rozliczać się na obowiązujących formularzach. Mimo, że na stronie głównej sami wpisujemy w puste kratki informację, za który rok składamy zeznanie, trzeba pamiętać, że formularze co roku się zmieniają i nie można ich „wziąć na zapas”.
Niejednolite adresy
Wypełniając zeznanie roczne należy wpisać aktualny adres zamieszkania a nie zameldowania i złożyć je w urzędzie skarbowym właściwym wg miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą aktualizację danych, w tym również aktualizację adresów dokonują na wniosku CEIDG-1 w tzw. jednym okienku prowadzonym w jednostkach samorządu terytorialnego.
Brak oznaczenia celu złożenia formularza
Nie zapominajmy o rubryce zawierającej pytanie o cel złożenia zeznania, w której wystarczy tylko postawić krzyżyk. Osoby, które w danym roku składają pierwsze zeznanie powinni zaznaczyć kratkę „złożenie zeznania”. Ci, którzy w złożonym już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni złożyć korektę zeznania i wtedy zaznaczyć kratkę „korekta zeznania” dołączając do niej wyczerpujące wyjaśnienie z jakiego powodu składana jest ta korekta.
Brak zaznaczenia wyboru sposobu opodatkowania
Zaznaczenie jednego ze sposobów opodatkowania jest bardzo ważną sprawą. Ma przede wszystkim znaczenie przy opodatkowaniu wspólnym małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.
Nieuwaga przy przenoszeniu danych
Nasza nieuwaga może spowodować nieprawidłowe przeniesienie kwot z załączników dołączonych do zeznania, w szczególności PIT-B, oraz z informacji PIT-11, PIT-11A lub z rozliczenia dokonanego przez płatnika PIT-40, PIT-40A. Szczególne dotyczy to sytuacji gdy zamiast kwoty podatku należnego wynikającego z rozliczeń PIT-40 i PIT-40A przenosimy kwoty zaliczek na podatek dochodowy, co w przypadku pobierania np. emerytury przez okres krótszy niż rok daje dużą rozbieżność w wysokości tych kwot.
Nieuwaga przy przenoszeniu kwoty ulgi mieszkaniowej
Jeżeli kontynuujemy odliczenia z tytułu tzw. ulgi mieszkaniowej, to poza złożeniem załącznika PIT/D musimy dołożyć starań, by prawidłowo przenieść kwotę ulgi do realizacji na lata następne wynikającą z zeznania podatkowego złożonego rok wcześniej.
Brak zaokrąglenia lub nieprawidłowe zaokrąglenie podstawy obliczenia podatku oraz podatku należnego
Zarówno podstawę obliczenia podatku, jak również sam podatek należny zaokrąglamy do pełnego złotego (kwoty wynoszące: mniej niż 50 groszy pomijamy, a 50 i więcej groszy podwyższamy do pełnych złotych).
Sumy odliczeń przewyższają obliczony podatek
Zdarza się, że sumy odliczeń od podatku wykazane w załączniku PIT/O które są następnie odliczane w zeznaniach PIT-36 od podatku, przewyższają kwoty obliczonego podatku dochodowego pomniejszonego o składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać aby w takim przypadku nie wpisywać pełnej kwoty odliczeń a jedynie kwotę nie przekraczającą należnego podatku.
Odliczenia przewyższają dochód
Jeżeli wydatki podlegające odliczeniu od dochodu przewyższają nasz dochód, to zarówno w załączniku PIT/O i we właściwej rubryce zeznania wpisujemy jedynie kwotę równą wysokości dochodu. Ponadto należy pamiętać, że prawo do odliczeń od dochodu mają tylko podatnicy uzyskujący dochód.
Małżonkowie rozliczają się wspólnie nie mając do tego prawa
Nie wszyscy mamy prawo do wspólnego opodatkowania z małżonkami, lub jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Nie jest możliwe wspólne opodatkowanie małżonków, jeżeli chociaż jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną tzw. podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym (bez względu na to, czy uzyskał dochody z tej działalności, czy też nie). Dzieje się tak nawet w sytuacji zawieszenia działalności. Prawo do wspólnego rozliczenia nie przysługuje także podatnikom, którzy w trakcie roku podatkowego zawarli związek małżeński lub w stosunku do których orzeczono separację lub zawarli oni umowę wyłączającą wspólność majątkową.
Nieprawidłowo ustalony dochód
Czasami zdarza się, że dochód nie odpowiada różnicy między kwotą przychodu a kosztami ich uzyskania. Taki błąd popełniają najczęściej osoby, które w roku podatkowym uzyskały przychody od kilku płatników i nieprawidłowo zsumowały ich wysokość wynikającą z otrzymanych informacji PIT-11 oraz błędnie ustaliły wysokość kosztów uzyskania przychodów, a co za tym idzie również wysokość dochodu.
Brak rozliczenia się z dochodów uzyskanych poza granicami Polski
Pamiętajmy o tym, że osoby zamieszkujące na terytorium RP, podlegają w Polsce, obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia ich źródeł. Natomiast obowiązek składania zeznań i sposób obliczania podatku realizowany jest z zastosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi przez Polskę z poszczególnymi państwami.
Nieprawidłowo obliczony podatek dochodowy
Najczęściej dotyczy przypadków błędnego zastosowania obowiązującej skali podatkowej. Ponadto należy pamiętać o kwocie wolnej od podatku oraz o podzieleniu dochodu na połowę przy obliczaniu podatku w zeznaniu wspólnym małżonków a następnie pomożeniu podatku przez dwa.
Błędne wypełnienie rubryk dotyczących przekazania 1% podatku na rzecz wybranej OPP
Jeżeli chcemy przekazać 1% swojego podatku, zwracajmy uwagę by kwoty te zaokrąglać do 10 groszy i wpisywać numer KRS organizacji pożytku publicznego, umieszczonej w aktualnym wykazie prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Należy też pamiętać, że składając zeznanie po terminie, tracimy możliwość dysponowania tą częścią podatku.
Błędy przy elektronicznym wysyłaniu zeznań podatkowych
Miejmy na uwadze, by poza prawidłowym wypełnieniem formularzy zeznań podatkowych upewnić się, że zeznanie zostało wysłane do właściwego urzędu skarbowego i pobrać tzw. UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru), które jest dowodem złożenia zeznania podatkowego.