VAT od samochodów – wybrane wyjaśnienia organów podatkowych

1.Przekwalifikowanie samochodu – towaru handlowego w środek trwały a korekta odliczonego VAT od zakupu tego pojazdu
Jeżeli od samochodu kupionego w celu odsprzedaży przed 1 kwietnia 2014 r. odliczono cały VAT, to zmiana jego przeznaczenia i przekazanie do wykorzystywania w bieżącej działalności gospodarczej nie zobowiązuje do korekty odliczonego podatku.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 grudnia 2014 r., nr IBPP2/443-854/14/ICz)

Jeżeli przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż, najem, dzierżawa czy leasing samochodów, to nabywając pojazdy do ww. celów (odpowiednio do odsprzedaży, wynajmu, itd.) podatnik może odliczać cały VAT. Do takich pojazdów nie ma konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

W praktyce zdarza się, że samochody początkowo przeznaczone do odsprzedaży lub wynajmu są przekazywane do wykorzystywania w bieżącej działalności gospodarczej (np. do jazd służbowych albo okazjonalnego najmu). Jeżeli do tego pojazdu podatnik będzie prowadził ewidencję przebiegu pojazdu, zgłosi go do naczelnika urzędu skarbowego na druku VAT-26 i określi zasady jego używania, nie ma wątpliwości, że prawo do odliczenia całego VAT od zakupu tego pojazdu zostanie zachowane. Pojawia się natomiast wątpliwość, czy trzeba odpowiednio skorygować odliczony VAT od zakupu samochodu, jeżeli podatnik nie będzie prowadził ww. ewidencji przebiegu pojazdu.

W art. 90b ustawy o VAT ustawodawca wskazał, kiedy korekta VAT – w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania samochodu – jest konieczna (możliwa). Te regulacje stosuje się jednak tylko do pojazdów nabytych od 1 kwietnia 2014 r. Jedynie na zasadzie wyjątku stosuje się je przy sprzedaży samochodów nabytych wcześniej (art. 11 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 7 lutego 2014 r. – Dz. U. poz. 312), ale nie o sprzedaży tu mowa. Czy w związku z tym w omawianej sytuacji korekta VAT nie jest konieczna? Organy podatkowe przyjmują tu literalne brzmienie przepisów i uznają, że takiej korekty nie trzeba dokonywać. Przykładem może tu być stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zaprezentowane w przytoczonej na wstępie interpretacji indywidualnej. W tej interpretacji czytamy:

„(…) w przypadku nabycia pojazdów samochodowych jako towary handlowe przed 1 kwietnia 2014 r., a czasowo wykorzystywanych, przed odprzedażą po 1 kwietnia 2014 r., jako samochody demonstracyjne, administracyjne lub zastępcze, nie wystąpi obowiązek skorygowania odliczonego podatku VAT przy ich nabyciu. Prawo to nie ulega zmianie na skutek wprowadzonego przepisu art. 11 ust. 1 ustawy nowelizującej, zgodnie z którym przepisy art. 90b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Wyjątek od powyższej zasady określony w art. 11 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej nie będzie miał zastosowania w sprawie, gdyż dotyczy on uprawnienia do zwiększenia kwoty podatku naliczonego, a taka sytuacja nie ma miejsca w rozpatrywanej sprawie.

Mając na uwadze powyższe przepisy, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do korygowania podatku naliczonego odliczonego z uwagi na zmianę przeznaczenia tych samochodów. (…)”

Podobne stanowisko zaprezentował także Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 5 listopada 2014 r., nr ITPP2/443-1074/14/EK. Ta interpretacja dotyczyła z kolei przeznaczenia do bieżącej działalności samochodu kupionego początkowo z zamiarem wykorzystywania go wyłącznie do wynajmu (tj. z prawem do odliczenia 100% VAT). W tej interpretacji czytamy:

„(…) Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej w związku z nabyciem w lutym 2014 r. ww. samochodu osobowego w związku ze zmianą jego przeznaczenia, tj. zaprzestaniem wynajmu oraz rozpoczęciem wykorzystywania go do innej bieżącej działalności opodatkowanej i/lub okazjonalnego wynajmu, gdyż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają regulacji, która przewidywałaby obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku w takim przypadku. (…)”

1.Przeznaczenie części eksploatacyjnych zakupionych do odsprzedaży do naprawy samochodów firmowych
Jeżeli podatnik kupił materiały eksploatacyjne do samochodów w celu ich odsprzedaży i od zakupu odliczył cały VAT, to przeznaczając te materiały do naprawy samochodów firmowych podatnik musi skorygować część odliczonego podatku.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2014 r., nr IPPP2/443-650/14-2/KBr)

Spółka trudniła się m.in. sprzedażą części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów. Od ich zakupu odliczała 100% kwoty VAT. Ponadto, w działalności gospodarczej spółka wykorzystywała samochody, od wydatków na które odliczała 50% kwoty VAT. Zdarzało się, że pojazdy te wymagały naprawy. Wówczas do ich naprawy spółka wykorzystywała części zamienne przeznaczone pierwotnie do sprzedaży. Pojawiły się wątpliwości, czy taka zmiana przeznaczenia ww. części zobowiązuje do skorygowania odliczonego od ich zakupu VAT. Organ podatkowy uznał, że takiej korekty trzeba dokonać. Podstawą do dokonania takiej korekty jest art. 86a ust. 1 i 4 ustawy o VAT. Organ podatkowy wyjaśnił:

„(…) Ponieważ (…) zmieni się prawo do odliczenia podatku VAT w związku z nabywanymi częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi z towarów handlowych na towary wykorzystane do naprawy samochodów wykorzystywanych w działalności „mieszanej”, zgodnie z art. 86a ust. 1 i 4 ustawy, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% kwoty podatku VAT związanego z nabyciem tych towarów. W związku z powyższymi okolicznościami Spółka zobowiązana jest do dokonania korekty podatku VAT. Korekty tej Wnioskodawca powinien dokonać w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła zmiana sposobu wykorzystania zakupionych towarów, tj. w okresie ich zużycia do napraw samochodów służbowych. (…)”