Wycofanie środka trwałego na własne potrzeby podlega VAT

Jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia środka trwałego, to jego wycofanie na własne potrzeby (przed likwidacją) podlegać będzie opodatkowaniu VAT – wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

Pytanie

Osoba fizyczna zakupiła środek trwały – tester diagnostyczny w dniu 25 listopada 2011 r. o wartości 6097,56 zł i przyjęła go do ewidencji środków trwałych. Rozpoczęła amortyzację od 1 grudnia 2012 r., obecnie od 1 kwietnia 2014 r. ma zawieszoną działalność. Skorzystała z odliczenia pełnego VAT w listopadzie 2011 r. (działalność opodatkowana). Według stanu na dzień 1 lutego 2014 r. odpisy amortyzacyjne wynoszą 3506,12 zł (metoda liniowa), wartość netto środka 2591,44 zł Osoba będzie likwidowała działalność z dniem 28 lutego 2015 r.
Czy jeśli wycofa na własne potrzeby przed likwidacją, wówczas w remanencie likwidacyjnym go nie wykazuje, a czy przekazanie na potrzeby własne rodzi jakiś obowiązek po stronie VAT?

Odpowiedź

Wycofanie środka trwałego na własne potrzeby (przed likwidacją działalności gospodarczej) podlega opodatkowaniu VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., przez opodatkowaną dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne darowizny
– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Odnosząc przytoczony przepis do stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu stwierdzić należy, że skoro podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowego środka trwałego, to jego wycofanie na własne potrzeby (przed likwidacją) podlegać będzie opodatkowaniu VAT.
Podstawą opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 2 u.p.t.u., będzie w tym przypadku cena nabycia, określona w momencie dostawy tego towaru (czyli cena po jakiej aktualnie towar jest zbywany).

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego