Zmiany w deklaracji ZUS DRA i kodach ubezpieczeń

Wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w bloku V pola 04 ulegnie modyfikacji tak, aby płatnicy wypłacający zasiłki macierzyńskie i wyrównujący ich wysokość do kwoty świadczenia rodzicielskiego (w wysokości minimalnej kwoty 1000 zł) mogli w nim wykazać kwotę dopłaty (podlegającą finansowaniu z budżetu państwa). W deklaracji rozszerzone zostały również pola, w których są wykazywane składki, w celu umożliwienia płatnikom składek wykazywania wysokich kwot składek, bez konieczności składania więcej niż jednego kompletu dokumentów rozliczeniowych.

Zmieniony wzór ZUS DRA będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2016 r. Nowy kod ubezpieczeń Do kodów tytułu ubezpieczenia minister ds. pracy dodał kod 05 80 dotyczący osób prowadzących pozarolniczą działalność, których zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego, oraz kod 05 81 w odniesieniu do osób współpracujących z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, których zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego. Dodatkowo w kodach świadczenia przerwy pojawił się nowy kod 329 jako „podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego”. Kod ten płatnicy składek będą zobowiązani stosować od 1 kwietnia 2016 r. Zmiany wprowadzi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1996).