Zmieni się wzór zgłoszenia w podatku od spadków i darowizn

Zgodnie z projektem przygotowanym przez resort finansów zmianie ulegnie wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2, tak aby uwzględniał wszystkie formy otrzymania środków pieniężnych uprawniające do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

Złożenie zgłoszenia SD-Z2 jest warunkiem zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia przez małżonka, wstępnych, zstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma czy macochę własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy.

W związku z nowelizacją z 13 lipca 2013 r. ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw zmienione zostało brzmienie przepisu regulującego to zwolnienie, w taki sposób, że podatnik w przypadku nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny może udokumentować ich otrzymanie nie tylko na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ale także na rachunek płatniczy. Wzór SD-Z2 wymagał więc odpowiedniego dostosowania do nowej regulacji.

Zakłada się, że przepisy projektowanego rozporządzenia wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia, ale w celu wykorzystania zapasów formularzy zgłoszeń proponuje się, że do 30 czerwca 2015 r., w przypadku, gdy otrzymanie środków pieniężnych będzie udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy podatnika, jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, podatnicy będą mogli dokonywać zgłoszeń na dotychczasowych formularzach.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 8 lipca 2014 r.