Zmienią się zasady dotyczące zgłaszania najmu przez małżonków

Od nowego roku, w związku z nowelizacją z 29 sierpnia 2014 r., obowiązywać będą nowe regulacje dla podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Na szczególną uwagę zasługują zmiany dotyczące oświadczeń składanych przez małżonków uzyskujących przychody z najmu.

Do końca 2014 r. małżonkowie we wspólności majątkowej osiągający przychody z najmu (podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze), jeżeli chcieli ujawniać całość przychodów po stronie tylko jednego z małżonków musieli corocznie składać do urzędu skarbowego stosowne oświadczenie. W przypadku braku takiego oświadczenia osiągane z tego tytułu przychody musiały być rozliczane przez każdego z małżonków w odpowiedniej części. Trudno było zrozumieć i logicznie uzasadnić powinność corocznego składania tego oświadczenia w sytuacji, gdy stan faktyczny nie ulegał zmianie, tj. w sytuacji, gdy nie doszło do rozwodu miedzy małżonkami, czy zmiany małżeńskiego ustroju majątkowego. Dodatkowo: było to jedyne oświadczenie podatkowe, które trzeba było ponawiać, mimo braku zmiany stanu faktycznego.

Małżonków ucieszy zatem informacja, iż z początkiem 2015 r. wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu składanym do urzędu skarbowego, będzie dotyczył również lat następnych. Zasada ta przestaje obowiązywać w przypadku złożenia oświadczenia przeciwnego, tzn. gdy do 20 stycznia roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków. Zmiana ta jest korzystna nie tylko z punktu widzenia podatników, ale i organów podatkowych, które bez potrzeby co rok zalewane były ogromnymi ilościami oświadczeń małżonków.

Mimo tego, że zmiana jest korzystna można się zastanawiać nad konstrukcją opodatkowania małżonków w przypadku najmu. Ustawodawca dopuszcza w zasadzie tylko dwie możliwości – po 50 proc. lub przez jednego z małżonków. Dotyczy to przy tym całości przychodów z najmu lub dzierżawy rozumianych, jako odrębne źródło przychodów. Tymczasem coraz częściej zdarza się, że małżonkowie mają np. dwie nieruchomości, z których jedną chciałaby wynajmować żona, a drugą mąż. Wydaje się zatem w pełni uzasadnionym, żeby małżonkowie mogli decydować, kto będzie opodatkowanych przychodów z najmu konkretnej nieruchomości.

Fragment komentarza Pawła Ziółkowskiego „Zmiany w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązujące od 2015 r.” opublikowanego w Vademecum Głównego Księgowego
Paweł Ziółkowski